Čo s vyslúžilcami

Každý predajný automat raz doslúži a operátor sa rozhoduje, akým strojom ho nahradí. Nateraz sa málo verejne hovorí o tom, kedy je automat určený na šrotovisko a kedy by ešte mohol slúžiť, ak by...
Mnohé vendingové asociácie totiž konštatujú, že každoročne sa vyraďuje príliš veľa automatov v podstate do šrotu, pričom by mohli po istých zásahoch, úpravách a zmenách vo vlastníctve slúžiť za špecifických podmienok ešte niekoľko rokov. To by samozrejme znamenalo oveľa šetrnejší prístup k životnému prostredie, k surovinovým zdrojom, ale na druhej strane by to mohlo znamenať aj pozitívny hospodársky efekt pre pôvodných nadobúdateľov, ale aj pre majiteľov, ktorí ich nadobudli z druhej a neraz aj z tretej ruky.
Prvá možnosť, ktorá sa ponúka automaticky, je klasická obchodná súťaž. Hľadá sa záujemca, ktorý vyslúžilé automaty vykúpi na náhradné diely, prinajhoršom ako surovinu pre šrot. Je to smutný variant pre prístroj, ktorý spoľahlivo slúžil majiteľom aj zákazníkom, ale usúdilo sa, že v istom čase je technologicky zastaraný a finančne neefektívny v tom štýle prevádzky, v ktorom bol nasadený. Zväčša si takéto stroje odkupujú tí, ktorí boli zamestnaní na ich údržbe. Dosť často ich nasadzujú do opätovnej prevádzky v rámci mikropodnikania.
Vo svete sa však čoraz viac uplatňujú nové obchodné modely. V súčasnosti už je celkom bežné, že nováčikovia vo svete vendingu, malí, začínajúci operátori, vyhľadávajú ponuky na lízingový prenájom už použitých automatov. Je to cesta ako sa vyhnúť vyšším obstarávacím nákladom hneď v úvode podnikania. V praxi to vyzerá tak, že nápojový automat, ktorý slúžil napríklad niekde na letisku vo farbách silného operátora a prišiel čas jeho predajného dôchodku, odkúpi lízingová spoločnosť a tá ho potom prenajíma záujemcom napríklad z prostredia úradov, nemocníc a podobne, ktorí si sami zariaďujú réžiu prevádzky automatu a jeho bežnú základnú údržbu. Teda, nadobúdateľmi ani nie sú operátori, ale nejaké hospodárske útvary. Nuž a nadobudnutím automatu tak vstupujú aj do sveta vendingového podnikania, hoci v uzavretej zákazníckej komunite.
Stroje dobrých značiek s garantovanou kvalitou síce môžu byť technologicky zastarané, ale komu to už prekáža na pracovisku. Navyše, platobné systémy môžu byť vyradené z prevádzky a v rámci nejakého sociálneho fondu ich možno nahradiť vnútrofiremnými žetónmi. A aj to je potom do istej miery úspora v porovnaní s plnou prevádzkou automatu v otvorenom zákazníckom prostredí.