Coca-Cola končí s HFC

Prevádzkovateľ každého zariadenia, ktoré má zabudovaný chladiaci systém, má zo zákona povinnosť minimalizovať únik chlórovaného chladiva (HCFCs), ktoré je nebezpečné pre ozónovú vrstvu. Rovnaká povinnosť platí aj pre fluórované chladivá (HFCs) so zvýšeným skleníkovým efektom. Majiteľ sa musí postarať o to, aby jeho chladiace zariadenie malo odborne spôsobilý a materiálne dostatočne moderne zabezpečený servis na plnenie prevádzkových i zákonných požiadaviek.
Z takzvaných prírodných a životnému prostrediu neubližujúcich chladív je predmetom záujmu v súčasnosti najmä oxid uhličitý. Malé chladiace jednotky však predovšetkým pri vyšších vonkajších teplotách vykazujú zatiaľ nízke účinnosti. Problémy sú s vysokými tlakmi, vysokou kondenzačnou teplotou a získaním príslušných komponentov. Významný pokrok sa už ale dosiahol pri absorpčných systémoch v kombinácii so solárnymi kolektormi. Problémom však zostáva cenová a energetická nevýhodnosť.
Prechod na zariadenia, ktoré nebudú používať chladiace médium HFC, je v súčasnosti možný iba vo veľkých nadnárodných spoločnostiach, ktoré majú oveľa väčšie zdroje potrebných financií, ako menší výrobcovia. Jednou z nich je napríklad Coca – Cola. Spoločnosť už prakticky od začiatku tisícročia avizuje ukončenie technológie chladenia na báze HFC, avšak v plnej miere sa k tomuto kroku dostáva až v súčasnosti.
Spoločnosť koncom januára potvrdila, že vymení milión zariadení, ktoré ešte stále používajú sporné médium HFC za systémy, ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu. K úplnej výmene a jej ukončeniu chcie dospieť do roku 2015. To už bude celkovo desať miliónov zariadení. Približne toľko chladiacich stojanov s nápojom značky momentálne funguje po celom svete.
Už len eliminácia desiatich percent z nich zabráni úniku 5.250.000 ton CO2 do atmosféry.